25 maart 1976 BESTEMMINGSPLAN RAADHUISSTRAAT-BINNENWEG 29 Heemstede, 30 januari 1976. Aan de Raad, In het centrum van onze gemeente is geen bestemmingsplan van kracht dat gebaseerd is op de wet op de Ruimtelijke Ordening. Wel gelden in een gedeelte van het gebied plannen gebaseerd op de Woningwet 1901. Er is echter ook een gedeelte waar momenteel geen enkel plan vigeert. Tot dit gedeelte behoren een groot aantal percelen aan de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Het gevolg van deze situatie is dat ontwikkelingen die uit een oog- punt van ruimtelijke ordening ongewenst zijn niet altijd in voldoen- de mate kunnen worden verhinderd, omdat daarvoor het juiste instru- mentarium ontbreekt. Bovendien heeft deze situatie tot gevolg dat de rechtszekerheid van de burger onvoldoende gewaarborgd is. Dat een bestemmingsplan voor het betrokken gebied noodzakelijk is, is een voor de hand liggende conclusie. Het bestemmingsplan beoogt een regeling te geven van de bestemmingen alsmede van het gebruik van de in het plan begrepen gronden. Het bestemmingsplan, dat bestaat uit een plankaart en uit voorschriften en altijd vergezeld moet gaan van een toelichting, neemt in de Wet op de Ruimtelijke Ordening een centrale plaats in, daar het de enige planologische maatregel is met een juri- disch bindende werking. Aan het bestemmingspian kunnen de volqende functies worden toegekend: 1. Beleidsdocument, waarin de visie op de toekomstige ontwikkeling ir, ruimtelijk opzicht van het in het plan begrepen gebied is neerge- legd. Deze visie dient het resultaat van een belangenafweging te zijn. 2. Beleidsinstrument in engere zin, dat dient als toetsingsgrond voor bouw- en aanlegvergunning en de basis is voor politiedwangAls zodanig is het bestemmingsplan gericht op het afweren van ontwik- kelingen die de visie vervat in het beleidsdocument zouden kunnen doorkruisen. In deze zin kan men spreken van een negatieve beheers- functie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1