14 april 1976 126 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP woensdag 14 april 1976, te 14.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heren R.J.W.van der Waldrs.P.P. Kettenis, drs.F.E.M.Schlatmann, C.R.Kirschbaum, mevr.mr.A.J.Snoep- Mook, mevr.A.K.Bernelot Moens-Honig, de heren T.W.Kaptein, K.de Jong, H.H.Rücker, drs.S.Baar, ing.M.J.M.van der Hulst, G.Hofland, mr.C.M. van Emmerik, mevr.F.Diel-Kroese, de heren T.C.Klos en mr.M.J.E.M. Jager en de wethouders, de heren C.J.J.Sprangers, G.J.Willemse, P.M. van Drooge en mr.H.J.F.Reeringh. Secretaris: de heer mr.J.M.Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: mevr.drs.Y.J.Borghouts-Wijnands. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Schlatmann wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. De voorzitter stelt aan de orde de voortzetting van de behandeling van de~eerste fäse van het beleidsplan. Subdoelstelling I. 01.02.02. De fractie van de heer Jager heeft bij haar inbreng een nadere ex- plikatie gevraagd wat van de zijde van het college met deze subdoel- stelling precies wordt bedoeld. Zij zou namelijk onderscheid willen maken tussen de aktieve en de passieve openbaarheid. Voor wat betreft de aktieve openbaarheid - het naar de burger brengen van bepaalde plannen en dergelijke - kan zijn fractie voor het grootste gedeelte meegaan met deze subdoelstelling, zoals door het college voorgesteld. Het is volstrekt logisch dat men voor aktieve ooenbaarheid inderdaad een motivatie kan vinden in de mate van betrokkenheid van de burgerij of delen van de burgerij bij een dergelijk plan. Zij mist echter in deze subdoelstelling het element van de meer passieve ODenheid, name- lijk de toegankelijkheid van bepaalde zaken voor de burger als hij daar zelf om vraagt, dus zonder dat het van de zijde van de overheid naar hem toegebracht wordt. Sprekers fractie gelooft dat daar in prin- cipe iedere burger de mogelijkheid toe moet hebben, met natuurlijk de bekende uitzonderingen van het algemeen en persoonlijk belang die daardoor kunnen worden geschaad. Zij pleit er daarom voor als eerste stap in die richting al die stuk- ken, die ook voor de leden van de raad ter inzage liggen bij de raads- stukken, ook voor niet-leden van de raad toegankelijk te doen zijn, tenzij daardoor belangen van de gemeente of persoonlijke belangen zou- den kunnen worden geschaad. Spreker acht het mogelijk dit toe te voe- gen aan deze subdoelstel1ing. De mogelijkheid is ook daar een nieuwe subdoelstelling voor te formuleren. Deze zou dan kunnen luiden: "Het toegankelijk zijn voor iedere burger van die stukken die voor de leden van de raad ter inzage liggen, ten- zij het algemeen belang of persoonlijke belangen dreigen geschaad te worden". Sprekers fractie gelooft dat de stukken, waarover de raad be- schikt en aan de hand waarvan men over de raadsvoorstellen diskussieert met de bekende uitzonderingen, ook toegankelijk moeten zijn voor de bur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1