29 april 1976 189 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 april 1976, te 18.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr.W.H.D.Quarles van Ufford, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: de heren R.J.W.van der Waldrs.P.P. Kettenis, drs.F.E.M.Schlatmann, mevr.mr.A.J.Snoep-Mook, mevr.A.K. Bernelot Moens-Honig, de heren T.W.Kaptein, K.de Jong, H.H.Riicker, drs. S.Baar, ing.M.J.M.van der Hulst, G.Hofland, mr.C.M.van Emmerik, mevr. F.Diel-Kroese, de heren T.C.Klos, en mr.M.J.E.M.Jager, en de wethouders, de heren C.J.J.Sprangers, G.J.Willemse, P.M.van Drooge en mr.H.J.F. Reeri ngh. Secretaris: de heer mr.J.M.Kruitwagen. Afwezig met kennisgeving: de heer C.R.Kirschbaum en mevr.drs.Y.J. Borghouts-Wijnands. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Kettenis wordt door het lot aangewezen bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststel1ing van de notulen der vergaderingen van 18 december 1975 en van 29 januari 1976. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Inrichting personeelskamer Jacobaschool (46) 4. Aanschaffing leermiddelen Prinses Beatrixschool (47) 5. Aanschaffing meubilair Berkenrodeschool (55) 6. Vergoeding kosten paramedische begeleiding (56) 7. Bouw schaft- en stallingsruimte Ringvaartlaan (37) 8. Renovatie velden gemeentelijk sportpark (44) 9. Aanschaffing tractor met aanhanqwagen ten behoeve van tennis- park Groenendaal (45) 10. Aanschaffingen zwembad Groenendaal (52) 11. Subsidie stichting sportpark H.B.C. (53) 12. Medewerking uitbreiding clubhuis "Heemstede-V.E.W.(54) 13. Garantie geldlening woningbouwvereniging Het Oude Posthuis (48) 14. Garantie geldlening woningbouwvereniging Heemstede's Belang (58) 15. Vernieuwing hoofdrijbaan gedeelte Zandvoortselaan tussen Leidsevaartweg en gemeentegrens (49) 16. Herstraten trottoirs Res Novaplein (50) 17. Vernieuwen voetbrug over de Zandvaart (51) 18. Vernieuwen riolering en reconstructie wegen "Eiland Rozenburc^SO)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1