4e afd. 24 juni 1976 VOORBEREIDING HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN Heemstede, 9 juni 1976. Aan de Raad, Bij uw besluit van 26 juni 1975, nr. 68, hebt u verklaard dat een her- ziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de volgende ter- reinen: a. de terreinen gelegen ten westen van de spoorlijn en ten noorden van de Zandvoortselaan; b. een strook, variërende van 40 tot 80 m breedte, gelegen onmiddellijk ten westen van de spoorlijn en ten zuiden van de Zandvoortselaan, voor zover niet opgenomen in het voorbereidingsbesluit dd. 29 mei 1975, nr. 61; c. de terreinen ten noorden van de Glipper Zandvaart, welke zich van de Ringvaart af in een strook ter breedte van 110 m uitstrekken in zuidwestelijke richting tot aan de zuidwestelijke grens van het plan "Glip I"; d. de terreinen ter weerszijden van de Prinsenlaan, voor zover gelegen in het nog van kracht zijnde bestemmingsplan 54; e. de terreinen ten noorden van de Kerklaan, ten oosten van de Burge- meester van Lennepweg, ten zuiden van de Koediefslaan en ten westen van de Blekersvaartweg; f. de terreinen van de Hervormde Gemeente aan de Achterweg. Uw in de aanhef genoemde besluit vervalt op 26 juni a.s. Voor enkele terreinen, c.g. terreingedeelten is naar ons oordeel een nieuw vocrbe reidingsbesluit nodig. Een gedeelte van de onder a. genoemde terreinen is opgenomen in het ont- werp-plan "Natuurgebieden"namelijk voor zover nodig voor de aanleg van de zg. noord-zuid-verbindingeen groot deel van de rest van die terrei- nen zal mogelijk betrokken zijn bij een verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zandvoortselaan, zodat hiervoor een voorbereidingsbesluit gewenst is. De onder b. bedoelde strook is eveneens opgenomen in het ontwerpplan "Natuurgebieden"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1