2e afd. 30 september 1976 WIJZIGING FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN GEMEENTE- PERSONEEL TWEEDE HALFJAAR 1976 111 De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, alsmede het advies van het Centraal Bureau inzake gemeens'chappel ijke behandeling vari ge- meentelijke personeelsaangelegenhaden, ad. 3 augustus 1975, nr. 3310; SESLÜIT: te rekenen met ingang van 1 juli 1975 aan het daarvoor in aanmerking komende gemeentepersoneel een toeslag van maximaal f 30,-- op het sa- laris toe te kennen, zulks overeenkomstig de regeling, welke voor het rijkspersoneel is of dienaangaande zal worden getroffen. HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, De secretarisDe voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 10