4e afd. 30 september 1976 112 VERNIEUWING DAKBEDEKKING INSTRUCTIEBAD "GROENENDAAL" Heemstede, 31 augustus 1976. Aan de Raad, Blijkens de voor u ter inzaqe qelegde brief met bijlage van het be- stuur van de Heemsteedse Sportstichting is het noodzakelijk de dak- bedekking van het overdekte instructiebad "Groenendaalte vernieuwen. Door de temperatuurswisselingen werken de isolatieplaten van het dak, de dakbedekking kan door veroudering deze werking niet meer volgen, zodat scheurvorming optreedt. Het qevolg is dat het dak op em'ge plaat- sen lekt. Plaatselijk herstel is volgens de directeur van het Gemeen- telijk Technisch Bedrijf uitqesloten. Het hele dak moet z.i. worden voorzien van een tweelaagse bitumineuze bedekking met een polyester-vezelvliesinlage; de treksterkte hiervan is aanzienlijk hoger dan de normaal toegepaste bedekkingen. Verder moeten de opstanden en de uitlopen 'van de hemelwaterafvoeren worden vernieuwd. De kosten van een en ander worden beqroot op rond f 24.000,--. Wij stellen u voor een krediet tot dit bedrag beschikbaar te Si.cllen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretarisDe burgemeester, J.MKruitwagenW.H.D.Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethoude*c dd. 31 augustus j .1 BESLUIT ten behoeve van het vernieuwen van de dakbedekking van het overdekte instructiebad "Groenendaal" een krediet van f 24.000,— beschikbaar te stellen, hetwelk in 10 jaren zal worden afgeschreven. HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 11