2e afd. 30 september 1976 BELEGGING VAN KASGELDEN 113 Heemstede, 14 september 1976. Aan de Raad, Bij raadsbesluit van 30 oktober 1969, nr. 107, stelde uw raad een re- geling vast met betrekking tot de belegging van kasgelden, welke met direct nodig zijn. 0p grond van dit besluit is ons college onder bepaalde voorwaarden qe- machtigd deze kasgelden te beleggen door storting in rekening-courant bij de N.V.Bank voor Nederlandsche Gemeenten of de Algemene Bank Neder- land N.V.dan wel door uitlenino aan Nederlandse geneenten.provinciën, veenschappen en veennölders of door aankoop van Nederlands schatkistnapier. Telkenjare is de werkingsduur van dit besluit met één jaar verlengd, laatstelijk bij uw besiuit dd. 30 oktober 1975, nr. 112. De onlangs verkregen vaste geldleningen ad f 5.000.000,-en f 4.000.000,- (zie uw raadsbesluiten dd. 24 juni 1976, nr. 89) zijn niet direct volle- dig benodigd om de hiervoor aangewezen objecten te financieren. Om renteverl iezen te voorkomen zijn wij genoodzaakt een groot gedeelte van deze gelden voor korte tijd uit te zetten. Volgens het in de aanhef genoemd raadsbesluit zijn wij echter qemach- tigd gelden te beleggen tot maximaal f 1.000.000,-. Het is onzes inziens wenselijk deze machtiging te verhogen tot f 10.000.000,-. Kasgeldleningen aan overheidsinstellingen, die meestal over een reke- ning-courant krediet kunnen beschikken bij de N.V. Bank voor Neder- landsche Gemeenten, zijn moeiiijker te plaatsen en brengen veelai een lager rentepercentage op dan bij uitiening aan oarticuliere banken. Gelet op het vorenstaande menen wij dat het in het belang van de gemeente is om de instellingen waaraan gelden ter belegging kunnen worden aan- geboden, uit te breiden met particuliere banken. Deze categorie banken willen wij echter beperkt houden tot Nederlandse banken, die in Nederland gevestigd zijn. Wij verzoeken u derhalve in te stemmen met opneming van deze categone banken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 13