2e afd. 30 sentember 1976 BELEGGING VAN KASGELDEN 113 De Raad der gemeente Heemstede; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 170 der gemeentewet; BESLUIT 1. in te trekken zijn besluit van 30 oktober 1969, nr. 107, sindsdien gewijzigd, inzake de belegging van kasgelden dezer gemeente; 2. de kasgelden der gemeente, welke niet direct nodiq zijn, te beleg- gen, behalve door storting in rekening-courant bij de N.V.Bankvoor Nedêrlandsche Gemeenten te 1s-Gravenhage of bij de Algemene Bank Nederland N.V. te Heemstede, door uitlening aan Nederlandse gemeen- ten, provinciën, waterschappen, veenschappen, veenpolders en in Nederland gevestigde Nederlandse banken of door aankoop van Neder- lands schatkistpapier en wel onder de navolgende voorwaarden: a. het uit te lenen bedrag zal op geen enkel tijdstip een som van tien miljoen gulden mogen overschrijden; b. de gelden zullen worden uitgeleend of schatkistpapier zal worden aangekocht telkens voor een door burgemeester en wethouders te bepalen termijn, welke niet langer dan éên jaar zal mogen zijn; c de uitoeleende som zal terstond en ineens opeisbaar zijn door het enkel verloop van de datum, waarop de betaling van rente en teruq- betaling moet geschieden, zonder dat daartoe enige gerechtelijke formaliteiten worden vereist; 3. burgemeester en wethouders te machtigen, telkens wanneer naar hun oordeel gelden voor uitlening beschikbaar zijn, tot belegging daar- van of tot aankoop van schatkistpapier over te gaan, onder nader door dat college te stellen voorwaarden; 4. te bepalen dat dit besluit zal gelden tot en met 31 december 1977. HEEHSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, .c De voorzitter De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 15