4e afd. 30 september 1976 114 KOSTEN UITWISSELINGEN LEAMINGTON SPA - HEEMSTEDE Heemstede, 14 september 1976. Aan de Raad, In uw vergadering van 25 maart j.l. stelde u een krediet van f 7.350,-- beschikbaar ten behoeve van het bezoek van een officiële delegatie uit Leamington Spa aan Heemstede van 9 tot 12 april d.o.v. Zoals u kan blijken uit de voor u ter inzage gelegde nota van de voor- zitter van ons college, is dit "Leamington-weekend" bijzonder geslaagd. De destijds opgemaakte begroting is helaas overschreden. De werkelijke kosten hebben f 13.065,-- bedragen. Deze overschrijding is vooral veroorzaakt doordat de kosten van diensten van het Elektri- citeitsbedrijf en van het bedrijf Openbare Werken niet waren geraamd. Verder is de post "onvoorzien" te laag gebleken; o.m. was niet gere- kend op de kosten van advertenties en van raambiIjetten die ten doel hadden de plaatselijke gemeenschap zoveel mogelijk bij bepaalde evene- menten te betrekken, derhalve kosten van voorlichting, die in verband met wenselijkheid van inzicht in de totaalkosten van het Leamington Spa-bezoek niet op de post "Voorlichting" zijn qeboekt. Wij stellen u derhalve voor een aanvullend krediet van f.5.705,-- te verlenen. Van 29 oktober tot 1 november a.s.zal een delegatie uit Heemstede.waar- onder 5 vertegenwoordigers van uw Raad en/of ons colleae, een bezoek aan Leamington Spa brengen. Het is naar ons oordeel juist deze vertegen- woordiging aan te merken als officiële delegatie van het gemeentebestuur de grootst mogelijke meederheid van ons colleae is van menina dat daarom de financiële consequenties van dien ten laste van de gemeente behoren te komen. Het bestuur van de inmiddels opgerichte Stichting Heemsteedse Kring voor Internationale Vriendschap heeft om een gemeentelijk subsidie ad.f.500,— gevraagd in de kosten van vervoer van apparatuur, foto's e.d.ten behoeve van een (beperkte) aan Heemstede gewijde tentoonstel1ing, alsmede in de overige kosten van die tentoonstelling. Met inbegrip van de kosten van twee gemeentelijke attenties worden de totale kosten van het tegenbezoek begroot op f.2.075,--. Wij geven u in overweqinq ook hiervoor een krediet beschikbaar te stellen. Burqemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 17