4e afd. 30 september 1976 KOSTEN UITWISSELINGEN LEAMINGTON SPA - HEEMSTEDE 114 De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 14 september a. ten behoeve van het bezoek van een officiële delegatie uit Leaming- ton Spa aan Heemstede, van 9 tot 12 april j.l., een aanvullend kre- diet van f 5.705,-- beschikbaar te stellen; b. ten behoeve van het tegenbezoek aan Leamington Spa van 29 oktober tot 1 november a.s., een krediet van f 2.075,— beschikbaar te stel- len. BESLUIT HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 18