6e afd. 30 september 1976 VERVANGING KAARTENLIFT 108 Heemstede, 18 augustus 1976. Aan de Raad, In uw vergadering van 16 december 1966 besloot u tot aanschaffing van een Vuga-kaartenlift voor de afdeling Bevolking c.a. Deze bijna 10 jaar in gebruik zijnde lift gaat thans mankementen vertonen. De toestand is zodanig dat op korte termijn een algehele revisie zal moeten plaatsvinden, waarvan de kosten op f 3.000,— f 4.000,— worden geschat. Deze algehele revisie valt met onder het garantieabonnement. Tevens bestaat het risico dat zich daarna tcch weer mankementen voordien, vooral omdat verschillende onder- delen metaalmoeheid vertonen. Een nieuwe Vuga-kaartenlift, model 957, met een iets grotere capa- citeit dan de in gebruik zijnde lift, kost momenteel f 13.688,-, inclusief b.t.w., vrâcht~ en mont3Q6kostGn. Wij stellen u voor een bedrag van f 13.688,— beschikbaar te stel- len, door vaststelling van bijgevoegd ontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders van HEEMSiEDE, De secretaris, De burgemeester J.M.KruitwanenW.H.D.Quarles van Ufford. De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 18 augustus 1976, BESLUIT a. ten behoeve van de aanschaf van een Vuga-kaartenlift, model 957, een krediet beschikbaar te stellen van f 13.688,--; b. dit krediet af te schrijven in 10 jaar. HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, De secretaris, 0e voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1