4e afd. 30 september 1975 BENOEMING HOOFD CRAYENESTERSCHOOL 115 Heemstede, 21 september 1975. Aan de Raad, Voor de vervulling van de vacature van hoofd der Crayenesterschool hebben zich 9 sollicitanten aangemeld. Deze zijn beoordeeld door een selectiecommissie, bestaande uit twee vertegenwoordigers van ons college, de rijksinspecteur, een vertegenwoordigster van de School- raad, de voorzitter van de oudercommissie en twee leden van het on- derwijzend personeel van de Crayenesterschool De commissie is tot de conclusie gekomen dat slechts één sollicitant voor benoeming in aanmerking komt, namelijk de heer M.Kuiper, onder- wijzer aan de openbare lagere Dr.Albert Plesmanschoolte Haarlem. Wij stemmen hiermee in en dragen u derhalve de heer Kuiper ter be- noeming voor. De inspecteur van het lager onderwijs en de Schoolraad kunnen zich geheel met deze voordracht verenigen. De ingekomen sollicitaties en andere op de benoemingsprocedure betrek- king hebbende stukken liggen voor u ter inzage. Burgemeester .en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, A.Buiter, l.s. W.H.D.Quarles van Ufford. Behoort bij de notulen van de op 30 september 1976 gehouden raadsver- gadering. De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 21