4e afd. 30 september 1976 VERK00P GROND VOORM. FILTERTERREIN RIVIERENWIJK Heemstede, 7 september 1976. Aan de Raad, Bij besluit van 10 augustus j.l., nr. 10, hebben Gedeputeerde Sta- ten goedkeuring gehecht aan uw besluit van 28 november 1975, nr. 133, tot vaststelling van het bestemmingsplan"Filterterrenn Rivie- renwijk"Tevens heeft genoemd college verklaard geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de bouwvergunning - met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - voor de 100 op het voormalige filterterrein te bouwen woningen. Met het bouwrijp maken van het terrein is inmiddels een aanvanq ge- maakt. Het is gewenst dat thans spoedig een besluit wordt genomen înzake verkoop van de bouwgrond voor de 100 woningen. Onder verwijzing naar ons voorstel betreffcnde het aanvragen van rijksvoorschotten voor de bouw van de 42 woningwetwoningen stellen wij u voor de perceelsgedeelten welke zijn aangegeven op de voor u^ ter inzage gelegde tekening nr. 1.108.7.9A, tezamen groot 5.054 m voor 262.000,-- te verkopen aan de Woningvereniqing Berkenrode, alhier (deze prijs is berekend naar 6.000,- per woning en /1.000,- voor elk der 10 door die vereniging te bouwen garages). Verder stellen wij u voor de grond welke bestemd is voor de 58 premie- koopwoningen en de 12 daarbij behorende garaqes (8.943 m2, aanqegeven op tekening nr. 1.108.7.9) voor 592.000,- te verkooen aan de N.V. Grondbedrijf van de N.V.Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 10.000,- per woning en 1.000,per garage). Aan de verkopen dienen o.i. de voorwaarden te worden verbonden welke zijn vermeld in de met genoemde gegadigden qesloten voorlomge koop- overeenkomsten; deze overeenkomsten liggen eveneens voor u ter inzaqe. Voor wat betreft de verkoop aan het Bouwfonds is o.m. als voorwaarde het u bekende anti-speculatiebeding opgenomen. Een ontwerp-besluit bieden wij u ter bekrachtiging aan. Burqemeester en wethouders van HEEUSTEDE, De secretaris, De burgemeesi.er, J.M.Kruitwagen. W.H.D.Quarles van U".ord.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 3