4e afd. 109 VERK00P GROND VOORM. FILTERTERREIN RIVIERENWIJK De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 7 september j l BESLUIT te verkopen aan: a. de Woningvereniging Berkenrode, gevestigd te Heemstede, de perce- len bouwterrein ter gezamenlijke grootte van ongeveer 5.054 m2, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, nunmer 7581 ged., welke zijn aangegeven op de bij dit besluit benorende tekening nr. 1.108.7.9A, zulks voor de prijs van 262.000,-- en onder de voor- waarden welke zijn vermeld in de eveneens bij dit besluit behoren- de voorlopige koopakte; b. de naamloze vennootschap N.V. Grondbedrijf van de N.V. Bouwfonds Neder1andse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, de percelen bouw- terrein ter gezamenlijke grootte van 8.943 m2, kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie B, nummer 7581 ged., welke zijn aange- geven op de bi j dit besluit behorende tékening nr. 1.108.7.9, zulks voor de prijs van 592.000,-- en onder de voorwaarden welke zijn vermeld in de eveneens bij dit besluit behorende voorlopige koop- akte. HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd, De voorzitter, 30 september 1976 De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 4