3e afd. 30 september 1976 110 BOUW 42 WONINGEN IN DE RIVIERENWIJK Heemstede, 7 september 1976. Aan de Raad, Het bestuur van de woningvereniging "Berkenrode" te Heemstede heeft zich tot ons gewend om medewerking te verkrijgen voor de stichting van een complex van 42 woningwetwoningen in de Rivierenwijk op het voormalig filterterrein. Het nlan is ontworoen door het Architectenbureau Hopman te Delft en omvat een zestal blokjes eengezinswoningen met een aantal van vier verblijfseenheden per woning. De woningen worden voorzien van een gasgestookte centraie verwarming. De kosten van aankoop van de grond zullen f 6.000,-- per woninq be- dragen. De grondkosten worden dan rekening houdende met 16% omzet- belasting 1,16 x 42 x f 6.000,- f 292.320,-. Met inbegrip van renteverlies en overdrachtskosten ramen wij de totale grondkosten op f 317.152,-. De bouwkosten ramen wij op f 2.662.198,20. In deze kosten zijn, be- halve de geraamde aanneemsom voor de bouw, begrepen de aanleg van de centrale verwarming, het architectenhonorarium, de kosten van toe- zicht, de kosten van aansluiting gas, water, elektriciteit en riole- ring en het renteverlies tijdens de bouw. De totale stichtingskosten bedragen derhalve f 317.152,-- f 2.662.198,20 f 2.979.350,20. De kosten per woning bedragen f 70.936,— Bij de toepassing van de tabei behorende bij de beschik- king geldelijke steun huurwoningen 1975, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de ninister van volkshuisvesting en ruimtelijke or- dening dd. 29 juli 1976, behoort bij deze prijs en het gegeven aan- tal verblijfseenneden een vraaghuur te worden vastgesteld van ten- minste 5% van de stichtingskosten of wel van f 295,60 per maand. Rekening houdend met de risicoverrekening van lonen en materialen i.v.m. loonsverhogingen en prijsstijgingen zal de definitieve huur evenwel hoger uitkomen afhankelijk van de prijsstijgingen en van de verhoging van de omzetbelasting.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 5