3e afd. 30 september 1976 BOUW 42 WONINGEN IN DE RIVIERENWIJK De Raad der gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de desbetreffende bepalingen van de woningwet, het besluit geldelijke steun volkshuisvesting en de beschikking geldelijke steun huurwoningen 1975; BESLUIT I. ten behoeve van de stichting van 42 woningen in de rivierenwijk op het vocrmalig filterterrein uit 's Rijks kas aan te vragen en te aanvaarden: a. een voorschot ter financiering van de stichtingskosten groot f 2.979.350,20 af te lossen in 50 jaren tegen een door de mi- nister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening nader te bepalen rentepercentage; b. een jaarlijkse bijdrage en bijdragen ineens in het exploita- tietekort; II.na ontvangst van het onder I vermelde voorschot of gedeelten daar- van, deze te verstrekken aan de Woningvereniging "Berkenrode" t.e Heemstede, toegelaten als vereniging uitsluitend werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, tegen dezelfde rente en met een gelijk amortisatieplan als voor de gemeente ten opzichte van het rijk geldt; Ill.te bepalen dat het verlenen van het onder II genoemd voorschot geschiedt onder de door de minister van volkshuisvesting en ruim- telijke ordening op grond van artikel 4 van het besluit geldelij- ke steun volkshuisvesting te stellen algemene voorwaarden en be- palingen en voorts onder de voorwaarden, welke door deze minister aan de toekenning van het onder I bedoeide voorschot mocht worden verbonden; IV.aan de sub II genoemde vereniging jaariijkse bijdragen en bijdragen ineens in het expioitatietekort te verienen tot gelijke bedragen als het rijk aan de gemeente zal toekennen, onder dezelfde voor- waarden en bepalingen als terzake hiervan aan de gemeente zulien worden gesteld. HEEMSTEDE, 30 september 1976. De Raad voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 7