2e afd. 30 september 1976 WIJZIGING FINANCIELE ARBEIDSVOORWAARDEN GEMEENTE- PERSONEEL TWEEDE HALFJAAR 1976 Heemstede, 31 augustus 1976. Aan de Raad, Blijkens een voor uw leden ter inzage liggende circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 23 juli 1976, nr. AB 76/U 1132, en het daarbij in afdruk toegezonden Arbeidsvoorwaardenbesluit twee- de helft 1976 mag in de tweede helft van dit jaar geen wijziging wor- den gebracht in de bestaande arbeidsvoorwaarden, met dien verstande dat aan de volwassen werknemers naast het geldende loon een toeslag wordt verleend van 30,-- per maand. De Regering heeft besloten, dat voornoemd besluit van overeenkomstige toepassing zal zijn op het overheidspersoneelDit impliceert, dat de ambtenaren eveneens per 1 juli 1976 voor genoemde - niet in de sala- rissen te incorporeren - toeslag in aanmerking zullen worden gebracht en dat voor jeugdigen van 20 jaar of jonger een met de leeftijd aflo- pend bedrag zal gelden. De Minister nodigt de gemeentebesturen uit de totstandkoming van over- eenkomstige voorzieningen te bevorderen ten behoeve van het personeel in dienst der gemeenten. Onder mededeling, dat het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeelsaangelegenheden in een circu- laire van 3 augustus 1976, nr. 3810, de'aangesloten gemeenten heeft geadviseerd zich aan de door de minister aanbevolen maatregelen te conformeren stellen wij u voor hiertoe over te gaan door de vaststel- ling van het u hierbij aangeboden wordende ontwerp-besluit. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, J.M.KruitwagenW.H.D.Quarles van Ufford.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 9