OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEHEENTE HEEMSTEDE OP dontierdaq 30 september 1976, te 20.00 uur Voorzitter: de heer jhr.mr.W.H.D.Ouarles van Ufford, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de neren R.J.W.van der Wal, drs.P.P. Kettenis, drs.F.E.M.Schlatmann, C.R.Kirschbaum, mevr.mr.A.J.Snoep- Mook, mevr.A.K.Bernelot Moens-Honig, de heren T.W.Kaptein, K.de Jong, H.H.Ruckerdrs.S.Baar, ing.M.J.M.van der Hulst, G.Hofland, mr.C.M. van Emmerik, drs.A.H.M.van Amerongen, T.C.Klos, mevr.drs.Y.J.Borghouts Wijnands, de heer mr.M.J.E.M.Jager en de wethouders, de heren C.J.J. Sprangers, G.J.Willemse, P.M.van Drooge en mr.H.J.F.Reeringh. Secretaris: de heer mr.A.Buiter, loco-secretaris. Afwezig me't kennisgeving: de heer mr.J.M.Kruitwagen, secretaris. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: I. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraad, de heer drs.A.H.M.van Amerongen. 2. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 29 april en 26 mei 1976. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Benoeming leden vorderingscommissie 5a.Benoeming hoofd Crayenesterschool 6. Verkoop grond voormalig filterterrein Rivierenwijk 7. Bouw 42 woningen in de Rivierenwijk 8. Vernieuwing dakbedekking instructiebad "Groenendaal 9. Vervanging kaartenlift 10. Belegging van kasgelden 11. Uitwisselingen Leamington Spa - Heemstede 12. Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden gemeentepersoneel tweede halfjaar 1976 13. Begrotingswijzigingen. 14. Rondvraag. Nadat door de voorzitter de belofteformulieren zijn voorgelezen, wor den door de heer drsA.H.TfTvan Amerongen de voorgeschreven beloften in handen van de voorzitter afgelegd. De voorzitter wenst de heer Van Amerongen geluk met het aanvaarden van deze functie en hoopt dat hij in het raadswerk veel voldoening zal vinden. (115) (116) (109) (110) (112) (108) (113) (114) (111) 30 september 1976 339 I. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraadde heer drs A.H.M.van /Vnerongen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1