6e afd. 117 Heemstede, 17 augustus 1976. Aan de Raad, In de gemeentebegroting voor 1977 is aan kosten voor de beoraafDiaats ■f 373 631 een bedrag geraamd van De inkomsten bedragen: Rente fonds eigen graven f 7.500,— Rente nationale schuld 43,— Huur dienstwoning 3.8i3, H --56, Netto kosten f 362.275,-- Bij handhaving van de huidige tarieven voor de begraafrechten zou de opbrengst f 182.243,— bedragen. Het dekkingspercentage is dan non slechts 50,3. Tot nu toe werd een dekkingspercentage van 75 nagestreefd. Het zal u duidelijk zijn dat voor 1977 dit percentage niet haaibaar is. De oor- zaak moet worden gezocht in de afname van het aantal begravir.gen, ter- wijl de kosten van de begraafplaats vrij veei hoger zijn. Wij vragen ons af of het wel reëel is de sterk stijgende kosten te ver- halen op diegenen, die geen gebruik hebben gemaakt van de regelina het onderhoud voor 10 jaar af te kopen. De basis, waaron de tanefsverho- ging in feite komt te drukken, te weten diegenen die een jaarlijks recht betaien, wordt te smalTe blijven streven naar een dekkingspercentane van 75 lijkt ons in deze situatie niet redelijk. Gelet op het vorenstaande stellen wij u voor tot een tariefsverhoging van 7% - dit is het maximumpercentage dat door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken wordt toegestaan - te besluiten en tevens te bepalen dat ter verhoging van het dekkingspercentage en ter verkrijging van de noodzakelijke inkomsten voor het onderhoud, de mogelijkheid de onderhouds- rechten af te kopen, komt te vervailen. In verband met het bepaalde in artikel 32, tweede iid, van de Vet op de Lijkbezorging behoeft artikel 7 van de verordening geen wijziging. Laatstgenoemde wet bepaalt dat voor inschrijving en overboeking van .graven f 3,mag worden geëist.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1976 | | pagina 1