INDELING ONDERWERPEN blz. 1. Instelling, ontwikkeling3 2. Betrekkingen tot andere lichamen3 3. Eigendommen3 Algemeen3 Aankoop, onteigening, ruiling, schenking, stichting, onderhoud, verbetering, bouwrijp maken3 Verkoop, overdracht, sloping3 Verhuur en verpachting4 4. Financiën4 Gemeentebegroting4 Gëmeenterekening5 Investeringsplan, meerjarenplan, beleidsplan6 Belegging van gelden6 Geldleningen6 Rekening-courant6 Subsidies6 5. Lichamen, organen, instellingen, funktionarissen6 Gemeenteraad6 Burgemeester7 Wi jkradenJ Waterschappen", provincies, staat, enzovoort17 6. Bedrijven, diensten, stichtingen17 Algemeen17 Gemeentelijk technisch bedrijf:8 Grondbedrijf9 Politie9 Brandweerg Heemsteedse Sportstichting9 7. Wijze van uitoefening van de bestuurs- en beheerstaak10 8. Personeel10 Aansteiling, overplaatsing, ontslag10 Rechtspositie10 Bezoldiging10 Andere aangelegenheden het personeel betreffende10 9. Belastingen, rechten11 10. Openbare orde11 11. Openbare zedelijkheid11 12. Openbare gezondheid11 Algemeen11 Verwerking huisvuil en andere afvalstoffen12 Milieuhygiëne12 ZAAKSGEWIJZE KLAPPER opde besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede over 1979

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1