29 raaart 1979 76 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 maart 1979, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer G.J. Willemse, waarnemend burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijlde heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Viijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. lJsselmuiden, de heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huij- bregts, Th.W. Kaptein, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw S. van der Pas-Bouman en de heer H. Arnoldy. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Mevrouw Bierman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 9 en 30 november 1978. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 2a. Benoeming leden in commissies. 3. Onderzoek van de geloofsbrief van het nieuwbenoemde lid van de ge- meenteraad, de heer F. van Item. 4. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen Rivierenwijk. (30) 5. Overdracht plantsoenstroken Dr. J.R. Thorbeckelaan. (41) 6. Bouw 12 woningen aan de Lindenlaan. (33) 7. Afbraak gebouwen Blekersvaartweg hoek Koediefslaan. (32) 8. Aankoop 10 verplaatsbare wisselwoningen. (34) 9. Gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst. (29) 10. Verhoging tarieven schooltandartsendienst. (31) 11. 5e wijziging Verplaatsingskostenverordening. (35) 12. 4e wijziging Overlegverordening. (36) 13. le wijziging Uitkeringsverordening funktioneel leeftijdsontslag. (37) 14. 3e wijziging Arbeidsovereenkomstenverordening. (38) 15. 3e wijziging Wachtgeldverordening en Uitkeringsverordening. (39) 16. 4e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement. (40) 17. Begrotingswijzigingen. 18. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1