4e afd. 26 april 1979 AANSCHAFFING REKENMETHODE JACOBASCHOOL 42 Heemstede, 10 april 1979. Aan de raad, Het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Heemstede heeft op 13 decem- ber 1978 (ingekomen op 5 januari j.l.) medewerking gevraagd om ingevolge artikel 72 der lagei onderwijswet 1920 gelden te mogen ontvangen voor het aanschaffen van een rekenmethode ten behoeve van de Jacobaschool De thans in gebruik zijnde methode is verouderd en kan bovendien niet meer aangevuld worden. Wij menen dat het bestuur terecht een beroep op de toepassing van genoemd wetsartikel heeft gedaan en dat bij inwilliging van de aanvraag de norma- le eisen niet zullen worden overschreden. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor de gevraagde medewerking te verlenen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester G.J. Willemse, wnd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1