26 april 1979 89 OPENBARE VERGADERIN6 VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 26 april 1979, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer G.J. Willemse, waarnemend burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl, de he- ren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregts, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman- Beukema toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer G. Hofland. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Borghouts v/ordt door het lot aangewezen om bij eventueie stem- mingen het ëerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging van het nieuwbenoemde lid van de gemeenteraadde heer F. van Item. 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 1 december 1978. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Aanschaffing rekenmethode Jacobaschool(42) 6. Aanschaffing meubilair R.K. school "Valkenburg". (43) 7. Verbetering pad Leidsevaartweg. (44) 8. Plaatsing abri's bij vijf bushalten. (45) 9. Voorbereiding herziening bestemmingsplan Manpadslaan Noord- zijde. (46) 10. Vervanging gasdrukregelinstallaties. (47) 11. Aanleg hogedrukgasleiding Leidsevaartweg. (50) 12. Vaststelling nieuwe verordening op de commissie voor de beroep- schriften. (48) 13. Aansluiting jeugdschooltandverzorging bij Stichting Groot- Kennemerland. (49) 14. Vaststelling projektenlijsten. 15. Begrotingswijzigingen. 16. Rondvraag. I. Beëdiging van het nieuwbenoemde 1id van de gemeenteraadde heer F. van Item. Nadat door de voorzi tter de belofteformulieren zijn voorgelezen, wor- den door de heer F. van Item de voorgeschreven beloften in handen van de

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1