Voorzitter: de heer G.J. Willemse, loco-burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl, de he- ren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregts, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer Th.W. Kaptein, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de he- ren mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Nadat een commissie, bestaande uit de heer G.J. Willemse, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden en de heren drs. A.H.M. van Amerongen en K.J. Albrecht het burgemeestersgezin heeft bin- nengeleid, opent de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze. Hij heet hierna de burgemeestermevrouw Van den Bosch en kinderen har- telijk welkom. Een bijzonder woord van welkom richt hij hierna tot de familie varfde burgemeestermet name tot de moeder van de burgemeester Spreker kan zich voorstellen dat het voor haar een hoogtepunt is om de installatie van haar zoor. te mogen meemaken. Vervolgens richt hij een woord van welkom tot de heer Beelaerts van Blokland van het kabinet van de commissaris der Koningin, de heer Van Hasselt namens de president van ae rechtbank, burgemeester Reehorst en echtgenote, de heer Mijnlieff namens het gewest Kennemerlandoud-burge- meester Quarles van Ufford en echtgenote, de burgemeesters van omliggende gemeenten, het gemeentebestuur van Amerongen en verdere genodigden. Op verzoek van de voorzitter leest de secretaris het Koninklijk Be- sluit d.d. 9 april 1979, nr. 112, voor, luidende: "Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz.; op de voordracht van onze minister van binnen- landse zaken van 5 april 1979, nr. BK 79249, direktie binr.enlands bestuur, afdeling kabinetszaken; gelet op artikel 65 en artikel 66 der gemee.ntewet; hebben goedgevonden en verstaan: met ingang van 16 mei 1979 te benoemen tot burgemeester der gemeente Heemstede: jhr.mr. O.R. van den Bosch, met toekenr.ing van gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester der gemeer.te Amerongen. Onze minister van binnenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Soestdijk, 9 april 1979. De minister van binnenlandse zaken ad interim Van Agt."' De voorzitter: "Burgemeester Van den Bosch, Allereerst wil ik u zeer hartelijk feliciteren met uw benoeming tot burgemeester van Heemstede, zoals wij zojuist hebben vernomen uit hetdoor onze secretaris voorgelezen Koninklijk Besluit. Het is nu ongeveer 1\ maand geleden, dat burgemeester Quarles Heemstede heeft verlaten, wij hebben dan ook wat langer op een nieuwe burgemeester moeten wachten dan gebruikelijk is. Of de benoemingsprocedure rond de vakature Heemstede hier enigermate debet aan is kan ik niet beoordelen, wel zou de fraktie van Progressief Heemstede omtrent deze benoemings- 18 mei 1979 120 BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP vrijdag 18 mei 1979, te 14.00 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1