2e afd. 51 Heemstede, 2 april 1979. Aan de raad, Hierbij bieden wij uw raad aan een aantal voorstellen tot aanpassing van de doelstellingen-nota, de meerjarenwensen-1ijst alsmede onze voorstellen m.b.t. het rapport van de ambtelijke werkgroep heroverwe- ging gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Daaraan voorafgaande zullen wij nader ingaan op de systematiek van de beleidsplanning. Deze nota is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken: A. De Beleidsplanning (pagina 1) B. Voorstellen met betrekking tot de bijstelling van de doelstel- lingennota. (pagina7) C. Voorstellen met betrekking tot de projekten (pagina25) D. Voorstellen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep her- overweging van uitgaven en inkomsten (pagina40) E. Tijdschema behandeling bijstelling beleidsplan 1979 (pagina47) A. De Beleidsplanning Tijdens de vergadering van uw raad van 3 september 1974 sprak u zich, door middel van een motie uit, te komen tot een beleidsplan voor de periode 1975 t/m 1978. Deze motie resulteerde in de opstelling van een doelstellingennota waarin de gewenste situatie is omschreven. De daarin neergelegde doelstellingen kunnen gerealiseerd worden door werken (projekten) uit te voeren. Die projekten staan in de meerjaren wensenlijst. Om na te gaan of in de toekomst tot uitvoering overgegaan kan worden is een meerjarenbegroting gemaakt. Bij de behandeling van de jaarbegroting werd een keuze voor de reali- sering van de projekten gemaakt. Sedert de laatste bijstelling, heeft zich een aantal feiten voorge- daan waardoor het wellicht gewenst is iets verder op de systematiek, de tot nog toe gevolgde procedures en de mogelijkheden voor de toe- komst in te gaan. Te noemen zijn: er is een groot aantal nieuwe raadsleden; in de beleidsintenties van de fracties werd uitgesproken dat de beleidsplanning tot verdere ontwikkeling dient te worden gebracht; -- hiertoe werd een portefeuille "beleidsplanning" ingesteld. Planning als bestuursinstrument Onder planning wordt in dit verband verstaan een inventarisatie van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1