30 meî 1979 133 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP woensdag 30 mei 1979, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: nevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl, de heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregts, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer K.J. Albrecht. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: 1. Bijstelling beleidsplan 1979. (51) 2. Vaststelling van de notulen der vergadering van 14 december 1978. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden en plaatsvervangende leden commissie voor eco- nomische zaken. (55) 5. Aanschaffing muziekinstrumentarium openbare lagere scholen. (54) 6. Aanschaffing muziekinstrumentarium voor de protestants-chris- telijke lagere scholen. (55) 7. Afvloeiingsregeling openbaar kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs. (61) 8. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen. (57) 9. 12e wijziging bouwverordening. (58) 10. Verkoop grond ten behoeve van bouw winkels en woningen Ge- leerdenwijk. (63) 11. Verkoop grond ten behoeve van bouw 12 woning'en Lindenlaan/ Kastanjelaan. (64) 12. Voorzieningen gedeelte Rijnlaan. (59) 13. Renteloos voorschot Stichting Peuterspeelgroep Heemstede. (60) 14. Subsidie jeugdfotoclub Het Ogenblik. (62) 15. Subsidie in kosten jubileumviering Heemsteedse Reddingsbri- gade. (65) 16. le wijziging verordening op de heffing en invordering van rechten, als bedoeld in art. 21 van de wet bestrijding infek- tieziekten en opsporing ziekteoorzaken. (52)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1