2e afd. 31 mei 1979 52 1E WIJZIGING VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RECHTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 21 VAN DE WET BESTRIJDING INFEKTIEZIEKTEN EN OPSPORING ZIEKTEOORZAKEN. Heemstede, 18 april 1979. Aan de raad, ervan. Gedeputeerde staten hebben ons verzocht te bevorderen aan de opmerkingen van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken tegemoet te komen en de verordening te wijzigen. Tegen de gewenste wijzigingen bestaan o.i. geen bezwaren. Wij stellen u voor tot wijziging van de verordening te besluiten overeen- komstig bijgaand ontwerp. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, G.J. Willemse, wnd. De bestaande verordening op de heffing en invordering van rechten, als bedoeld in artikel 21 van de wet bestrijding infektieziekten en opspo- ring ziekteoorzaken, is bij raadsbesluit van 31 augustus 1978, nr. 38, door uw college vastgesteid. Deze verordening is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 1978, nr. 2. De nu goedgekeurde verordening geeft de Staatssecretaris van Binnenland- se Zaken aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen. Het betreft de artikelen 5, 6 en 7 van de verordening welke betrekking hebben op de wijze van heffing, vaststelling nota-bedrag en de betaling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1