31 mei 1979 163 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 31 mei 1979, te 10.00 uur Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeesLer. Tegenwoordig zijn de ieden: mevrouw S.E.A. Noorman-den üijl, de heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende he- ren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregtsmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer Fvan ïtem, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema_toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer K.J. Albrecht. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke v/ijze. De heer Van Amerongen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. II. Vaststellinq van de notulen der vergadering van 14 december 1978. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. III. Lijst van mededelinqen en ingekomen stukken. I. Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van de begrotingswij- zigingenalgemene dienst 1978, model D, nrs. 48, 51, 54 en 55, als- mede van de begrotingswijzigingen grondbedrijf 1978, nrs. 8 en 9. 2. Idem tot goedkeuring van het raadsbesluit van 28-9-1978, nr. 110, in- zake vaststelling bestemmingsplan Hervormde Kerk e.o. 3. Idem tot goedkeuring van het raadsbesluit van 29-3-1973, nr. mza- ke overdracht plantsoenstroken Dr. J.R. Thorbeckelaan; 4. Koninklijk Besluit tot goedkeuring van het raadsbeslun van ZB-y-iy/ö, nr. 112, inzake afschaffing rioolrecht zakelijk gerechtigden. 5. Idem tot goedkeuring van het raadsbesluit van 1-12-1970, nr. 128, .nza ke verordening onroerend-goedbelastingen. 6. Idem tot goedkeuring van het raadsbesluit van 1-12-1978, nr. ^29, înza- ke 2e wijziging verordening hondenbelasting. 7. Mededeling van gedeputeerde staten dat zij voor kennisgeving hebben aangenomen de navolgende begrotingswijzigingen 1975: algemer.e dienst, nrs. 44 en 45, openbare werken, nrs. 9 en 10, grondbedrijfnr. 3, waterleidingbedrijfnr. 4, gasbedrijf, nr. 10 en elektriciteitsbe- drijf, nr. 7. Overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders wcrden de stukkenvermeld onder de punten 1 t/m 7, zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving aangenomen. 8. Vragen van de heer R.J. Weeteling en mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl inzake de openstelling van het zwembad Groenendaalmet beantwoording door burgemeester en wethouders. De heer Weeteling is het niet eens met de gedachte van het collegedat deze vragen beter bij de sportstichting thuis hadden kunnen horen. In de vraagstelling wordt namelijk in de eerste plaats teruggegrepen op een uit-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1