4e afd. 66 Heemstede, 8 mei 1979. Aan de raad, De uit 1930 daterende voetbrug over de Leidsevaart bij de Chrysanthenum laan verkeert in zeer siechte staat. Het is o.i. niet verantwoord aan de- ze brug nog herstelkosten te besteden. Algehele vernieuwing is de emge oplossing. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester W.H.van den Hoek G.J.WilIemse, wnd. De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 nei j.I.; BESLUIT ten behoeve van het vernieuwen van de voetbrug over de Leidsevaart nabij de Chrysanthemumlaan met bijkomende werkzaamheden een krediet van f.93.000,- beschikbaar te stellen, welk bedrag in 25 jaren zal worden afgeschreven. HEEMSTEDE, 28 juni 1979. De raad voornoemd, De secretaris, Oe voorzitter, Een plan voor een nieuwe brug ligt voor u ter inzage. De kosten van de vernieuwing, waaronder de kosten van het siopen van de bestaande brug, die van het vernieuwen van de bij de brug staande abm en die van het aanbrengen van een mantelbuis voor een 1aagspanmngskabel worden blijkens de mede voor u ter visie gelegde begroting geraand op f.98.000,— Wij geven u in overweging een krediet tot dit bedrag beschikbaar te stel- len. Hierbij herinneren wij eraan dat de vernieuwing van de onderhav;ge brug een projekt is dat op de tot het beleidsplan behorende lijst II is verrneld

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1