28 juni 1979 221 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 28 juni 1979, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.nr.O.R.van den Bosch, burgerneester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A.Noorman-den Uijl, de heren R.J.Weeteling, mr.H.C.J.L.Borghouts, M.B.M.J.van Vlijmen, G.Hofland, mevrouw H.A.Th.G.IJsselmuiden, de heren ing.M.J.M.van der Hulst, mr.C.M. van Emmerik, K.de Jong, ir.J.A.J.Huijbregts, mevrouw S.van der Pas-Bou- man, de heer F.van Item, mevrouw mr.A.J.Snoep-Mook, de heer K.J.Albrecnt, mevrouw mr.M.E.Bierman-Beukema toe Uater, de heer H.Arnoldy en de wethou- ders, de heren mr.H.J.F.Reeringh, G.J.Willemse, drs.S.Baar en mr.M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs.W.H.van den Hoek. Afwezig met kennisgevingde heer drs.A.H.M.van Amerongen. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Emmerik wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. Agenda: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 januari 1979. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Aanschaffing van een werkwand voor de kleuterschool "De Glip- pertjeshof" (67) 4. Aanschaffing aardrijkskundemethode ten behoeve van de St. Antoniusschool (68) 5. Hernieuwde vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1977 ten behoeve van de Stichting R.K.onderwijs Heemstede (70) 6. Vernieuwing voetbrug over de Leidsevaart (66) 7. Vernieuwing raam- en deurkozijnen brandweergarage met boven- woningen (71) 8. Vervanging p.v.c.-gasleiding Vogelenzang (72) 9. Krediet voor extra kosten gladheidsbestrijding (73) 10. Nota energiebesparing (74) 11. Garantieverlening Stichting 't Oude Posthuis (75) 12. Aanleg en inrichting gemeentelijk voorlichtings- en informatie- centrum (75) 13. Wijziging procedure planvoorbereiding specifiek welzijn (77) 14. 7e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1975 (69) 15. Begrotingswijzigingen. 15a.Beslissing van provinciale staten inzake het streekplan A.N.Z.K.G. 16. Rondvraag. I. Vaststelling van de notulen der vergadering van 25 januari 1979. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 1. Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 22-2-1979, nr.18, inzake overdracht van gemeentewoningen aan de Heemsteedse woningbouwcorporaties. 2. Idem tot goedkeuring van het raadsbesluit van 26-4-1979, nr.49, inzake aansluiting gemeente bij stichting jeugdtandverzorging "Groot Kenne- merland".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1