4e afd. 27 september 1979 94 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER ZUID-KENNEMERLAND Heemstede, 8 augustus 1979. Aan de raad, De in juni 1971 afgekondigde Wet ambulancevervoer beoogt regeling van het zieken- en ongevallenvervoer en stelt daartoe - kort samengevat - de vol- gende eisen: - de indeling van de provincies in gebieden (verder te noemen ambulance- regio's) waarvoor centrale posten voor het ambulancevervoer werkzaam dienen te zijn; - de oprichting en instandhouding van centrale posten, waartoe de gemeen- ten die een ambulance-regio vormen een gemeenschappelijke regeling die- nen te treffen; - de vaststelling, door rijk en provincies, van voorschriften cn eisen met betrekking tot het personeelhet materieel en de omvang van het ambulancevervoer per regio; - de invoering door de provincies van een vergunningenstelsei voor ambu- lancediensten (vervoerders) De uitvoering van de Wet ambulancevervoer heeft jarenlang gestagneerd als gevolg van niet voorziene praktische problemen, die de vaststelling van de verschi1lende uitvoeringsbesluiten op rijks- en provinciaal niveau heb- ben opgehouden. In 1977 is er echter weer beweging in gekomen. Het zogenoemde Eisenbesluit werd vastgesteld, data werden bepaald waarop nog niet van kracht zijnde wetsartikelen in werking treden en ministerië- le richtlijnen werden uitgevaardigd over de organisatie en uitvoering van het ambulancevervoer Op 1 juli 1979 zal de wet volledig van kracht zijn en dienen de centrale posten te funktioneren. De gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn- woude, Heemstede en Zandvoort vormen de door provinciale staten van Noord-Holland vastgestelde ambulance-regio Zuid-Kennemerland en zouden derhalve bij gemeenschappelijke regeling zorgdragen voor een centrale post. Alle verzoeken om ambulancevervoer moeten worden gericht aan de cen- trale post en hij alleen mag opdracht geven tot het verrichten van dit vervoer. In de regio Zuid-Kennemerland zullen dit ongeveer 15.000 op-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1