27 september 1979 266 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 27 september 1979, te 20.00 uur Voorzitter: de heer jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijlde heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de he- ren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregtsmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren Fvan Item, K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Biermân-Beukemâ toe Wäter en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook en de heer H. Arnoldy De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer De Jong wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 8. Instellen beroep tegen gedeeltelijke goedkeuring bestemmings- plan "Manpadslaan Noordzijde". (99) 9. Aanvullend krediet afbraak voormalige St. Jozefschool(100) 10. Begrotingswijzigingen. 11. Rondvraag. I. Vaststellinq van de notulen der vergaderingen van 26 april en 18 mei 1979. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. Lijst van mededelingen en inqekomen stukken. 1. Besluit van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit van 31-5-1979, nr. 58, inzake 12e wijziging bouwverordening. 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 26 april en 18 mei 1979. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 2a. Benoeming bestuurslid "Stichting ter bevordering van de jeugdtandver- zorging in het distrikt Groot-Kennemerland"(101) 3. Bouwkundige voorzieningen Crayenesterschool(95) 4. Bouwkundige voorzieningen kleuterschool "De Bijenkorf". (96) 5. Twee en twintigste wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit. Wijziging gastarieven. (97) 6. Verbetering laagspanningsnet Lieven de Keylaan en omgeving. (98) 7. Gemeenschappelijke regeling centrale post ambulancevervoer Zuid-Kennemerland

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1