2e afd. 25 oktober 1979 KASGELDLENINGEN 1980 103 Heemstede, 26 september 1979. Aar. de raad, Elk jaar wordt door u een besluit genomen tot het aangaan var. kasgeld- leningen voor het komende begrotingsjaarHet maximum bedrag aan kasgeld is twee jaar geleden vastgesteld op 10.000.000,--. Verhoging van het maximum bedrag achten wij noodzakelijk, omdat het te finar.cieren bedrag aan kapitaalsuitgaven voor het jaar 1980 geraamd wordt op 19.845.785,-- In 1979 werd dit bedrag geraamd op f 14.213.538,— Een maximum bedrag voor het aangaan van kasgeldier.ingen van 15.000.000, zal naar het zich laat aanzien toereikend zijn voor de totale geraamde vlottende schuld over 1980. Wij stellen u voor tot vaststelling van bij- gaand ontwerp-besluit over te gaan. Burgemeester en wethouders van HEEMSiEDE De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester, O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1