1. Vaststel1ing van de notulen der vergadering van 30 mei 1979. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming plaatsvervangende leden commissie voor economische zaken. 4. Aanschaffing meubilair openbare Voorwegschool 5. Voorzieningen ten behoeve van de Crayenesterkleuterschool 6. Aanschaffing meubilair, ontwikkel ingsmateriaai en hulpmiddelen St. Jozefkleuterschool 6a. Centrale verwarmingsinstallatie verversingshuis Groenendaal 7. Aankoop woning Cruquiusweg 114 c.a. 8. Aanvullend krediet openbare verlichting Leidsevaartweg 9 Kasgeldleningen 1980. 10 Belegging van kasgelden. 11. Rekening-courant Algemene Bank Nederland N.V. 12. le wijziging verordening precariorechten. 13. 5e wijziging verordening huisvuilbelasting. 14. Vaststelling legesverordening. 15. 3e wijziging verordening hondenbelasting. 16. 2e wijziging verordening begrafenisrechten. 17. 8e wijziging bezoldigingsverordening ambtenaren 1975. 18. 8e wijziging vergoedingsregeling personeel vrijwillige brand- weer (111) (108) (109) (119) (120) (107) (112) (103) (104) (113) (105) (106) (110) (114) (115) (116) (117) 25 oktober 1979 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 25 oktober 1979, te 20.00 uur. 282 Voorzitter: de heer jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uiglde heren R.J. Weetelingdrs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden,_de heren M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, îr. J.A.J. Huij- breqtsmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer Fvan Item, de heer K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. i. Baar en mr. M.J.E.M. Jager Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgevingmevrouw mr. A.J. Snoep-Mook. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. üe heer De Jong wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA:

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1