29 november 1979 292 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 novetnber 1979, te 19.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl, de heren R.J. Weeteling, drs. A.H.H. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Enimerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huij- bregtsmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heren K.J. Albrecht, H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergaderingen van 31 mei en 28 juni 1979. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoenn'ng hoofd Dreefschool(128) 4. Bijstelling beleidsplan najaar 1979. (102) a. behandeling begrotingen takken van dienst b. behandeling begroting algemene dienst c. behandeling meerjarenbegroting dbehandeling investerings- en aktiviteitenplan en dekkingsplan. 5. Verhuur warmwaterdoorstroomapparaten. (122) 6. 12e wijziging bepalingen diensten gemeentereiniging(123) 7. le wijziging verordening onroerend-goedbelastingen. (127) 8. Drie en twintigste wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit. Watertarieven 1980. (121) 9. Vier en twintigste wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit. Elektriciteitstarieven 1980. (126) 10. Subsidies. (132) 11. Voorzieningen kleuterschool "Windekind". (133) 12. Aanvullend krediet kunstwerk Berkenrodescholen. (130) 13. Voorbereidingsbesluit terreinen openbare werken en gemeente- bedrijven e.o. (128) 14. Verbetering Havenstraat/Kanaalweg c.a. (129) 15. Vervanging elektrische besturings-circuits pomp Leiduin. (124) 16. Meldkamer gemeentepolitie(134) 17. Vervanging auto brandv/eer. (135)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1