2e afd. 30 november 1973 BIJSTELLING BELEIDSPLAN NAJAAR 1979 102 Heemstede, 4 september 1979. Aan de raad, Zoals in de nota "bijstelling beleidsplan 1979" is aangegeven, bestaat het beleidsplan uit de volgende onderdelen: A) doelstellingennota B) meerjarenwensenlijst C) jaarbegroting D) meerjarenbegroting ongewijzigd beleid E) investerings- en activiteitenplan F) dekkingsplan. De eerste twee onderdelen zijn in het voorjaar behandeld. De wensenkant is daarmeë bepaald. Het gaat er nu om de middelen tot rea- lisering op tafel te kr.ijgen. In het hierna volgende zullen wij de volg- orde van de onderdelen van het beleidsplan.zoals hierboven is aangegeven, volgen. Het tijdschema voor de behändel.ing van de begrotingen voor 1980 is glo- baal weergegeven in de voorjaarsnota. Daarbij is er vanuitgegaan, dat de procedure van behandeling ongeveer dezelfde zal kunnen zijn als vorig jaar. Nu de behandeling van de doelstellingennota en meerjarenwensenlijst wat minder "techniscn" is geweest dan in vorige jaren, waardoor de nadruk meer inhoudelijk op het beleid od langere termijn is kotnen te liggen, zal de begrotingsbehandeling zich meer kunnen toespitsen op ue financiële as- pecten en op de vraag of er sprake is van een juiste vertaling vari de uit- gestippelde beleidslijnen. Een vereenvcudiging van de procedure, zoals die reeds impliciet in het voorjaar is weergegeven, is gevonden door de cornmis- soriale behandeling tfjdens de normale commissievergaderingen van oktober plaats te laten vinden. Een intensief vergaderprogramma, zoals vorig jaar, kan daardoor voorkomen worden. Feiteiijke vragen kunnen in of kort na de commissievergaderingen toegelicht en afgedaan worden. De later ingediende (beleids)vragen.zullen in de memo- rie van antwoord opgenomen worden. Bij behandeling van de voorjaarsnota is besloten tot het instelien van een aantal onderzoeken.Omtrent de stand van zaken m.b.t.deze onderzoeken en andere toezeg- gingen (nota's) zullen wij u op korte termijn informeren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1