30 november 1979 331 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP vrijdag 30 november 1979, te 14.00 uur. Voorzitter: de heer jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uijl, de heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, G. Hof- lândmevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, ir. J.A.J. Huijbregts, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heren K.J. Albrecht en H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig net kennisgeving: de heren M.B.M.J. van Vlijmen en K. de Jong en mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Item wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. IV. Voortzetting van de behandeling van de bijstelling van het beleidsplan najaar 1979. (volgnr. 102) De voorzitter stelt aan de orde de behandeling van de memorie van ant- woord van burgemeester en wethouders. Punt 1. De heer Arnoldy stelt uit het antwoord van het college vast dat ook het college verwaciïFïïat met betrekking tot de verwachte investeringen op het tijdstip van uitvoering de kosten hoger zullen uitvallen dan thans is voor- zien. Het college verwacht dat deze hogere uitgaven gekompenseerd zullen worden door een hogere algemene uitkering van het rijk en/of trendmatige verhoging van de plaatselijke belastingen en tarieven. Ook spreker hoopt dat dit zo zal verlopen. Het is bepaald niet zo dat de V.V.D.-fraktie er op uit is onnodige reserves te gaan vormen. Zij wil niet anders streven dan naar een veilige buffer in financieel opzicht om onvoorziene en uitde hand lopende kosten te weerstaan. Spreker heeft begrepen dat de wethouder denkt dat in sprekers opstelling terzake van reservevorming een verwijt van onzorgvuldigheid van het colle- ge ligt bij de voorbereiding van de stukken. Dat is zeker niet het geval In zijn algemene beschouwingen heeft spreker juist lof toegezwaaid aan het college vanwege de wijze waarop de begroting is voorbereid. Het is niets anders dan dat het anticiperen op het voorstel van het colle- ge deze diskussie heeft losgemaakt. Punt 2. De heer Huijbregts is blij dat ook het college van mening is dat. het komen tot eeF vloeiende verkeersafwikkeling van belang is, mede uit een oogpunt van energiebesparing en minder belasting van het milieu en al zou het maar de psyche van de automobilist zijn die zich dan niet zo vaak hoeft te ergeren over het tegenkomen van veel rode stoplichten. Hij is ook blij dat het college met sprekers fraktie van mening is, gezien de recente ontwikkelingen en de kans dat dit niet op al te korte termijn gaat geschieden, dat vooruitlopend daarop de tweede fase van de verkeers-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1