4e afd. 20 december 1979 AANSCHAFFING MEUBILAIR BRONSTEE M.A.V.O. 136 De Bronstee m.a.v.o. heeft dit jaar een nieuwe aula in gebruik genonen. Deze voorziening wordt dermate veeivuldig en druk gebruikt, dat er sprake is van een tekort aan tafels en stoelen. Thans zijn slechts dertig tafels en stoelen aanwezig. Wij achten daarom de aanschaffing van nog tien tafels en twintig stoelen noodzakel ijk. Onder aanbieding van een ontwerp-besluit stellen wij u voor het daarvoor benodigde krediet beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester W.H. van den Hoek. O.R. van den Bosch. De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstei van burgemeester en wethouders van 28 november j.l.; BESLUIT voor de aanschaffing van tien tafels en twintig stoelen voor de inrich- ting van de aula van de Bronstee m.a.v.o. een krediet van f 2.112,— be- schikbaar te stellen, welk bedrag in één jaar zal worden afgeschreven. HEEMSTEDE, 20 december 1979. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter, Heemstede, 28 november 1979. Aan de raad,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1