20 december 1979 366 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 20 december 1979, te 20.00uur. Voorzitter: de heer jhr.rnr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw S.E.A. Noorman-den Uiji, de heren R.J. Weeteling, drs. A.H.M. van Amerongen, mr. H.C.J.L. Borghouts, M.B.M.J. van Vlijmen, G. Hofland, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de he- ren ing. M.J.M. van der Hulst, mr. C.M. van Emmerik, K. de Jong, ir. J.A.J. Huijbregts, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman- Beukema toe Water, de heer H. Arnoldy en de wethouders, de heren mr. H.J.F. Reeringh, G.J. Willemse, drs. S. Baar en mr. M.J.E.M. Jager. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. De heer Van Viijmen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. IVaststeTlinq van de notulen der vergadering van 30 augustus 1979. De notulen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 11. Lijst van mededeiingen en ingekomen stukken. lf Beslu.it van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het raadsbesluit tot w'ijziging van de begroting van de algemene dienst, model D, 1979, nr. 29. AGENDA: 1. "Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 augustus 1979. 2. lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Aanschaffing meubilair Bronstee m.a.v.o. (136} 4. Wijzig.ing indeling raadhuis. (137) 5. Eerste wijziging verordening Centrale Antenne-inrichting Heem- stede. (133) 6. Krediet in rekening-courant N.V. Bank voor Nederlandsche Ge- meenten. (139) 7. Vijf en twintigste wijziging verordening prijzen gas, water en"êlektric.iteit. Verhoging gastarieven. (140) 8. Voorbereidingskrediet onderzoek stichting zwembad en sporthal. (141) 9. Verhuur van grond aan de Heemsteedse Dreef aan Mobil Oil b.v. (142) 10. Verkoop woning Raadhuisstraat 5. (143) lOa.Aankoop woning Cruquiusweg 110 c.a. (144) lOb. Slopen gebouwen Blekersvaartweg 42-44. 11". Begrotingswijzigingen. 12. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1979 | | pagina 1