5e afd. 27 januari 1983 SUBSIDIE CURSUS "VROUW EN GELOOF" 1983 1 Heemstede, 15 december 1982. Aan de raad, Op 3 november 1982 ontvingen wij van de commissie vorming en toerusting van de Nederlands Hervormde Kerk het verzoek om subsidie in de kosten van een cursus "Vrouw en geloof" ad. f 850,-- te organiseren in het jaar 1983. Subsidie-aanvragen dienen vddr 1 april bij ons te worden ingediend. De commissie vormina en toerustina, opgericht op 1 januari 1982, v/as op het moment van het subsidieverzoek niet op de hoogte van de bepalingen van de subsidie en procedureverordeningen specifiek welzijn. Het is dan ook niet mogelijk gebleken het subsidieverzoek op te nemen in het sociaal-cultureel programma voor het jaar 1983. De commissie is voornemens in 1983 een cursus "Vrouw en Geloof" te orga- niseren. O.I.v. 2 daartoe opgeleide cursusleidsters wordt gedurende 6 dag- delen een cursus gegeven. Tijdens deze cursus zijn de deelneemsters bezig met vragen rondom de posiirie van de vrouw t.a.v. oeloof, kerk en maatschaooi Verwacht wordt dat 15 vrouwen aan de cursus zullen deelnemen. De commissie vorming en toerusting heeft bij het opstellen van de begro- ting gebruik gemaakt van de adviesbegroting van de Culturele Raad Noord- Holland. De cursusleiding wordt verzorgd door 2 cursusleidsters welke een vergoeding van f 50,per dagdeel ontvangen. De Culturele Raad Uoord- Holland gaat uit van één cursusleidster welke een vergoeding van f 105,— per dagdeel ontvangt. De commissie heeft geen bedrag aan zaalhuur opgenomen. De commissie zal gebruik maken van akkommodatie van de Hervormde Gemeente Heemstede. De totale kosten bedragen f 1.075,en de bijdrage van de deelneemsters 15 x f 15,— f 225,--. Het tekort en gevraagd subsidie f 850, De cursus "Vrouw en geloof kan worden aangemerkt als emancipatie-aktivi- teit in de zin van de tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk. In het sociaal-cultureel programma voor het jaar 1983 is ten behoeve van aktiviteiten op het gebied van het vormings- en ontwikkelingswerk een be- drag ad. f 27.936,-- opgenomen. De rijksbijdrage in de kosten van de eman- cipatie-aktiviteiten bedraagt voor 1983 f 13.022, Er is voor 1983 een

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1