27 januari 198J 1 OPENBARE VERGADERING VAN Dt RAAD DtR GtMEtNTt HEEMSTEDt OP donderdag 27 januari 1981, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr.O.R.van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C.Lindeboom-Mous, mevrouw S.E.A.Noorman-den Uylde heer mr.H.C.J.L.Borghouts, mevrouw E.Proost- Teders, de heer J.F.de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G.IJsselmuiden, de heer ing.M.J.M.van der Hulst, mevrouw M.A.C.Karssen, de heren J.G.B.Kroon, E.Klinkert, mevrouw S.van der Pas-Bouman, de heren ir.P.G.J.Solleveld, F.van Item, drs.E.Veen, mevrouw mr.A.J.Snoep-Mook, de heer ing.K.J.AI- brecht, mevrouw mr.M.t.Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H.Arnoldy, mr.H.J.F.Keeringh, drs.S.Baar en drs.A.H.M.van Ameron- gen. Secretaris: de heer drs.W.H.van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van het ambtsge- bed. De heer Solleveld wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGtNDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 30 september en 28 oktober 1982. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Subsidie cursus "Vrouw en geloof" 1983 ij 4. Flexibele aanduiding groene golf Heemsteedse Dreef 2) 5. Aanschaffing ieer- en hulpmiddelen ten behoeve van de Crayenes- terbasisschool 6. Onderwijsnota deel 2 ("Basisonderwijs") en prognose schoolbevol- king 1985 - 1988 7. Aanschaffing nieuwe rekenmethode Prinses Beatrixschool 5) 8. Beschikbaarstel1ing bedrag per leerling voor het openbaar lager onderwijs voor 1983 (5) 9. Organisatie van de sektor sport 7) 10.Voorbereiding herziening bestemmingsplan ten noordwesten van de Zandvoortselaan yj 11.Afschrijvingstermijnen voor het gemeentelijk technisch bedrijf en voor de algemene dienst gj 12.Financiering verbouwing huize "Meerzicht" (10) 13.Begroting 1983 sportaccommodaties (11) lla.Bouw 2 aangepaste H.A.T.-eenheden in het plan Merlenhoven (12) 13b.Aansluiting landelijke geschillencommissie Wet Medezeqgenschap Underwijs 14. Begrotingswijzigingen. 15. Rondvraag. 3) l 4)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1