6EWIJZIGD EXEMPLAAR 31 maart 1983 65 OPENBARE VERGADERI NG VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP aonderdag 31 maart 1983, te 20.00 uur Voorzitter: ae heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mousmevrouw S.E.A. Noorman-den Uylde heer mr. H.C.J.L. Borghouts, mevrouw E. Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. KroonE. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld en F. van Item, mevrouw mr. A.J. Snoep- Mook, de heer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Amerongen. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer drs. E. Veen. De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van het ambts- gebed. Mevrouw Proost wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 november 1982. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Benoeming ambtenaar burgeriijke stand (27) 4. Verdaging beslissing inzake vaststelling bestemmings- plannen Glip I en Glip II. (28) 5. 14e, 15e en 16e wijziging bouwverordening; le en 2e wij- ziging bouwverordening logiesgebouwen. (29) 6. Huur- en koopprijsgrens Woonruimtewet. (30) 7. Overdracht beheer jachthavens Sportparklaan en Spaarn- borgh. (31) 8. Realisering van een akkommodatie voor jongeren op de Giip. (32) 9. Aanvullende subsidie stichting Peuterspeelgroep Heemstede. (33) 10. Verkoop grond aan de Herenweg. (34) 11. Vervanging maa imachine gemeentelijk techni sch bedrijf. (35) 12. Aankoop houtversnipperaar Groenendaal. (36)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1