W._WK|/HiU i. XI.Itt'LAAK 28 npr i I 1933 gg 0 P EN B A R E VERGADERING VAN ÜE RAAD DER GEMEENIE HEEMSTEDE OP donderdag ?8 april 1983, te 20.00 uur. Voorzi tlerde heer Jhr .mr. O.R. van den Bosch, burgenieester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mousmevrouw S.E.A. Noorinan-den Uylde heer mr. II.C.J.L. Borghouts, mevrouw E Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de hereri J.G.B. Kroon, EKlinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G J. SolleveldF. van Item, drs. E. Veen, mevrouw mr A J Snoep-Mookde lieer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman- Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en drs. A.II.M. van Anierongen. Secretarisde heer drs. W.ll. van den Hoek. üe voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van het ambts- gebed Mevrouw Bierman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerstlïaar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vast.stel I ing van de notulen van de vergadering van 16 december 1982. 2. Li.jst van mededel ingen en ingekomen stukken. 3. Vaststelling vergoeding vakonderwijs over 1980 en 1981. (4A) 4. Voorbereiding herziening bestenmiingsplannen. (45) 5. Bijstel 1 ing beleidsplan voorjaar 1983; vastst.el 1 ing projek- tenlijst. 6. Verhuur gemeentegrond ten behoeve van een benzinestation aan de lleemsteedse Dreef. (47) 7. 13e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement. (48) 8. Opheffing kleuterscliool "Klim-op". (49) 9. Vergroting van een lokaal van de Crayenesterschool(50) 10. Begrotingswijzigingen. 11. Rondvraag. I. Vastslel I ijrg van ^e notijlbn vari de vergadering van 16 december 1982. De heer Albrecht attendeert erop dat op bladzijde 413, 12e regel van boven, het woorJ "genieerischappel i jk" dient te worden qewijzigd in "inaat-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1