26 mei 19î!3 13/! OPENBARE VERGADERING VAH DE RAAD DER GEHEENTE MEEMSTEDE OP donderdag 26 mei 1983, te 19.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindphoom-Mousmevrouw S.E.A. Noorman-Den Uylde heer mr. M.C.J.I.. Borghouts, mevrouw E. Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.lh.G. IJsselmuiden, de heer ing. M..1.M. van der Mulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heer E. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld, F. van Item, drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer K.J. Albrecbt en mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Amerongen. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer J.G.B. Kroon. De heer Van Item verschijnt later ter vergadering. De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van het ambts- gebed Mevrouw Noorman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het. eerst Tîaar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 27 januari en 24 februari 1933. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Voorlopîge vaststelling uitgaven over 1979, 1980 en 1981 voor open- baar kleuteronderwijs. (54) 4. Voorlopige vaststelling bedrag uitgaven voor het openbaar kleuter- onderwijs over 1976 t/m 1980. (51) 5. Voorlopige vaststeliing kosten openbaar m.a.v.o. over 1979 en 1980. (52) 6. Voorlopige vaststelling uitgaven voor openbaar lager onderwijs over 1980 en 1981. (53) 7. Vervanging versleten meubilair llicolaas Beetsschool(55) 8. Integratie Bronstee-mavo/Coornhertscholengemeenschap. (56) 9. 8e wijziging uitkeringsverordening(57) 10. Drainagevoorzieningen I andzichtlaan. (58) 11. A.H.-vestiging aan de Blekersvaartweg. (59)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1