Il 11 1 WM 30 juni 1983 OPENBARE VERGADERING VAN OE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 30 juni 1983, te 20.00 uur. 171 Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de lederi: nievr ouw M.S.C. L i ndehoom-Mousmevrouw S.E.A. Noorman-den Uylde heer mr. H.C.J.L. Borghoutsmevrouw E. Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. ÎJsselmuiden, de heer ing. M.J.H. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. Kroon, E. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld, F. van 1tem, drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep- Mook, de heer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reerlngh, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Ainerongen. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering met het voorlezen van het ambts- gebed. Mevrouw Snoep wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerslTTüar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 31 maart 1983. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. A.H.-vestiging aan de Blekersvaartweg. 4. Voorbereiding herziening bestemmingsplannen. 5. Verdaging beslissing inzake vaststelling bestemmingsplan Rivie- renwijk. 6. Exploitatie-overeenkomst en grondruil "Bankastraat" 7. Krediet herinrichting Camplaan. 8. Financiering verbouwing "De Meerlhorst" tot 17 wooneenheden. 9. Bushalten lijn 4. 10. Bezwa'arschri f t Stichting Centrum 111 tegen het sociaal-cul tureel programma 1983. 11. Werkgelegenheidsverruimende maatregel. 12. Uitbreiding gasnet ten behoeve van het bejaardentehuis "Overbos". 13. 14e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement 14. Wijziging ophalen grof huisvuil; 2e wijziging Afvalstoffenver- ordening. 15. Extra krediet uitbreiding meubilair Crayenesterschool 16. Instelling milieuraad. 16a.Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand. 17.' Begrotingswijzigingen. (59) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1