1 september 1983 213 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 1 september 1983, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mous mevrouw S.E.A. Noorman-Den Uylde heer mr. H.C.J.L. Borghouts, mevrouw E. Proost-Teders, de heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. Kroon, E. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld, F. van Item, drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep-Mook, de heer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoldy, mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Amerongen. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer ing. M.J.M. van der Hulst. De voorzitter opent de vergadering en doet voorlezing van het ambts- gebed. De heer Van Item wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 april 1983. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verbetering openbare verlichting Ir. Lelylaan en omgeving. (81) 4. Exploitatie-overeenkomsten bebouwing Prinsenlaan-zuid. (82) 5. Aanschaffing nieuwe rekenmethode St. Antoniusschool(83) 6. Aanschaffing landkaarten experimentele basisschool St. Antonius. (84) 7. Aanschaffing buitenspelmaterialen experimentele basis- school St. Antonius, afd. k.o. (85) 8. Extra krediet ten behoeve van aanschaffing taalmethode Voorwegschool(86) 9. Voorbereiding herziening bestemmingsplan nr. 50. (87) 10. Wijziging verordening investeringssubsidie sportakkommo- daties en subsidieverordening sociaal-cultureel werk. (88) 11. Subsidies regionale instellingen. (89) 12. Wijziging statuten Woningstichting Heemstede. (90)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1