2e afd. 27 oktober 1903 BELEIDSPLAN BIBLIOTHEEKVOORZIENIMG HEEMSTEDE 1936-1988 97 Heemstede, 6 september 1983. Aan de raad, Bij uw besluit van 29 januari 1981, nr. 1, is het beleidsplan biblio- theekvoorziening Heemstede 1983-1985 vastgesteld. Bij dit besluit werd ons college gemachtigd aan de toenmalige minister van Cultuur, Recrea- tie en Maatschappelijk Werk te verzoeken definitieve ontheffing te ver- lenen van het bepaalde in artikel 27, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet op het openbaar bibliotheekwerk. Inmidaels heeft de Kroon, naar aanleiding van het door ons ingestelde beroep, besiist dat aan de ontheffing geen tijdslimiet mag worden ver- bonden. Eén en ander houdt in dat de bibliotheek thans definitief zelfstandig mag blijven funktioneren. ûe commissie provinciaal bibliotheekplan in Noord-Holland verzoekt thans een bibliotheekplan voor de volgende driejaarlijkse periode, te weten de jaren 1986, 1987 en 1988, vast te stellen. Wij zien geen aan- leiding om op het in de aanhef genoemde beleidsplan voorstellen tot wijzigingen te doen. Volstaan kan worden met een aanpassing van de inwonertallenvoorko- mende op pagina 4 van dit plan. Wij stellen u voor hiertoe te besluiten conform bijgevoegd ontwerp- besluit. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1