27 oktober 1983 246 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 27 oktober 1983, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer Jhr.mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: mevrouw M.S.C. Lindeboom-Mousmevrouw S.E.A. Noorman-den llylde heer mr. H.C.J.L. Borghouts, mevrouw E. Proost-Tedersde heer J.F. de Bruijn, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw M.A.C. Karssen, de heren J.G.B. Kroon, E. Klinkert, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heren ir. P.G.J. Solleveld, F. van Item, drs. E. Veen, mevrouw mr. A.J. Snoep- Mook, de heer ing. K.J. Albrecht, mevrouw mr. M.E. Bierman-Beukema toe Water en de wethouders, de heren H. Arnoidy, mr. H.J.F. Reeringh, drs. S. Baar en drs. A.H.M. van Amerongen. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Mevrouw Bierman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA 1. Vaststelling van de notuien van de vergadering van 30 juni 1983. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Beleidsplan bibliotheekvoorziening Heemstede 1986-1988. 97) 4. Projekt "brugjaar schoolverlaters". (106) 5. Subsidie uitwisseling Heemsteeds Kamer Orkest. (109) 6. Beëindiging subsidieverlening landelijke instellingen op het terrein van de maatschappelijke dienstveriening(110) 7. Planselektie projekt Blekersvaart. (111) 8. 5e wijziging verordening centrale antenne-inrichting Heemstede. (112) 9. Kasgeldleningen 1984. (113) 10. Belegging van kasgelden. (114) 11. Rekening-courant piaatselijke banken. (115) 12. Verhuur van geisers. (116) 13. 36e wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (watertarieven 1984). (117) 14. 37e wijziging verordening prijzen gas, water en elektriciteit (elektriciteitstarieven 1984). (118) 15. a. Begrotingswijzigingen 1980; b. Voorlopige vaststeiling gemeenterekening en rekeningen gemeentel ijke bedrijven, dienstjaar 1980. 16. Opheffing Dreefschool(119)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 1