255 27 oktober 1983 de ongerustheid van de bevolking van Heemstede in deze onder de aandacht van de regering en de 2e Kamer der Staten-Generaal te brengen door mid- del van toezending van deze motie aan genoemde lichamen." Hevrouw Bierman gelooft dat Nederlanders bijzonder eensgezind zijn in hun bezorgdheid voor de veiligheid. Zij wonen ook in een klein en kwetsbaar land, dus dat is niet verwonderlijkMaar daarnaast verschil- len zij hartstochtelijk van mening over de wijze waarop die veiligheid het beste gegarandeerd kan worden en haar defensie geregeld. Oe verde- diging van Nederland is niet denkbaar zonder de Navo. Dat betekent niet denkbaar zonder een bondgenootschap waarvan de pijlers zijn collegiali- teit en trouw. Funktioneel is het bovendien aileen met name in het ka- der van preventie wanneer onze tweedracht, verschillen van mening, zo- veel mogelijk binnenskamers worden uitgepraat en wij zo weinig moge- lijk naar buiten daarvan laten blijken. Men maakt het immers de tegenstander aan de onderhandelingstafel wel bijzonder gemakkelijk indien hij weet dat onze achterban verdeeld is en onze positie daardoor labieler. Spreeksters fraktie is het eens met de mening van het C.D.A., zoals verwoord door de heer Van der Hulst, dat wij zonder onze vrijheid op het spel te zetten alles moeten doen wat mo- gelijk is, ons blijven inzetten voor tweezijdige ontwapening en reduktie van de nucleaire wapens in deze wereld, maar dat het niet werkt en dat er onvoldoende garantie is wanneer eenzijdig één Navo-land, zoals Nederland, overgaat tot niet-plaatsing van kruisraketten. Dat biedt onvoldoende ga- rantie voor een wederzijdse reduktie van bewapening. Het aanvaarden van een motie betekent een standpuntbepalingeen stelling- name, van deze raad, in dit geval met het doel die over te brengen als oordeel van de gemeente Heemstede aan regering en parlement. Haar fraktie is daar tegen. De gemeente heeft geen funktie op het gebied van defensie, dat is een taak van de landelijke overheid. Het is heel wel mogelijk voor haar fraktie, maar ook voor de andere frakties, om haar pers-tonlijke ge- voelens, de ideeën levende binnen deze fraktie, langs andere kaders op een direkte wijze kenbaar te maken aan leden van het parlement. Spreek- ster persoonlijk heeft daar gisteren nog gesprekken over gehad. Zij vraagt of de gemeenteraad en dan kijkt zij ook een beetje naar de brief van het Vredesplatform, wel namens de Heemsteedse bevolking spreekt wanneer hij een dergelijk standpunt, zoals bijvoorbeeld verwoord door de heer Borghouts, overbrengt naar onze regering. De heer Borghouts: "De brief spreekt over een groot deel die brief spreekt niet~över de Heemsteedse bevolking." (De heer K1inkert verschijnt ter vergadering) Mevrouw Bierman vraagt als de raad een dergelijke motie aanneemt of hij dan spreekt namens de bevolking van deze gemeente, spreekt hij dan wel namens "velen"ofzoals de brief zegt, namens "een groot deel" van de inwoners? In het licht van de recente gehouden enquêtes zou men daar zeker ten aanzien van Heemstede vraagtekens bij kunnen plaatsen. Onze samenleving, zo stellen de briefschrijversmag haar veiligheid niet baseren op afschrikking met ke"nwapens. Helaas echter is onze vei- ligheid gebaseerd op de afschrikking door kernwapens, die staan namelijk op ons gericht. Haar fraktie zal geen van beide moties om bovengenoemde redenen ondersteunenhoewel zij met de gedachtengang en de ideeën van de C.D.A.-fraktie zoals verwoord in hun motie, kan instemmen. Men zal haar fraktie ook niet, zoals de heer Borghouts aanmoedigt, in Den Haag aantreffen. De heer Borghouts is bovendien benieuwd te horen van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 10