262 ook van de andere frakties, of men het met elkaar eens is dat als be- zwaarschriften tegen met name de winkelvestiging van Albert Heijn in het gebied Blekersvaartweg/Van Lennepweg ertoe zouden kunnen leiden dat de woningbouw vertraagd wordt - dat is iets wat in ieder geval zo denkt spreker, niemand wil - dat er dân nog eens zeer goed na zal moeten wor- den gedacht of toch niet tot ontkoppeling moet worden overgegaan. Mevrouw Karssen deelt mede dat haar fraktie de vragen die de P.H.- fraktie gesteTd heeft uiteraard heeft gelezen. Gevraagd wordt of het mogelijk is de procedure voor het bestemmingsplan Blekersvaartweggebied en voor de vestiging van Albert Heijn te ontkoppelen. In vraag 7 wordt gevraagd of de beslissing om al of niet gebruik te ma- ken van de mogelijkheid van die ontkoppeling, mocht die er zijn, volle- dig voor de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur komt, inklusief de sociale konsekwenties daarvan. In het antwoord van het college staat dat het juist is dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij het gemeente- bestuur ligt en ook dat het gemeentebestuur daarbij opmerkt dat burgers die het recht hebben bezwaarschriften in te dienen, bij de beslissing of zij dit al dan niet zullen doen de sociale gevolgen daarvan behoren mee te nemen. De heer Borghouts vindt dit een overbodige toevoeging in het antwoord van het college. Mevrouw Bierman heeft vanavond gesteld dat het beleefd is om op vragen in een brief die binnenkomt in te gaan. Spreekster vindt dat ookmaar zij doet het niet alleen uit beleefdheid, allesbehalve dat, zij heeft bepaald behoefte om erop in te gaan en met name op deze vraag. Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor de beslissing die het gemeen tebestuur neemt bij het gemeentebestuurZo is het bij al onze beslissin- gen, ook toen de raad in juni het besluit moest nemen tot het al of niet verplaatsen van Albert Heijn. De beslissing van de raad was gebaseerd op een heel uitgebreide en zorgvuldige afweging van alle belangen en het wa- ren vaak ook tegenstrijdige belangen die erbij een rol speelden. Ten aanzien van de burgers die een beslissing moeten nemen heeft een ver- antwoordelijkheid voor hun keuze een wat andere inhoud, maar een verant- woordelijkheid dragen ze welIn de visie van het C.D.A. dragen burgers wel degelijk ook een persoonlijke verantwoordelijkheidniet alleen ten aanzien van zichzelf maar ook ten aanzien van de samenleving. Naar haar idee is het geen goede zaak als burgers daarbij alleen naar de belangen zouden kijken waar zij direkt of indirekt bij betrokken zijn of zich be- trokken bij voelen en daarvoor alleen de verantwoordelijkheid op zich willen nemen en zich daarbij zouden onttrekken aan de verantwoordelijk- heid voor de rest van de belangen. Ten aanzien van het hanteren van die verantwoordelijkheid wordt kennelijk heel verschillend gedacht. Ook haar fraktie heeft de kranten gelezen en uit deze krantenartikelen bleek dat een groep mensen uit Heemstede zich op verschillende gronden inzet voor een bezwaarschriftenaktie tegen de planprocedure van het Blekersvaartgebied. In diezelfde krantenartikelen was ook te lezen dat een andere groep bewoners zich niet kan verenigen met deze aktie. Zij is daarbij van mening dat de beslissing van de raad ten aanzien fvan de verplaatsing van Albert Heijn getuigt van een welover- wogen afweging van alle belangen. Hoe het ook zij, naar aanleiding van de vraag die de P.H.-fraktie in dit opzicht stelde heeft spreeksters fraktie er behoefte aan haar visie met enige nadruk naar voren te bren- gen, dat dus naast de verantwoordelijkheid die het gemeentebestuur van- zelfsprekend draagt voor haar beslissing in de zaak waar het nu om gaat, °ok ten aanzien van de sociale konsekwenties de burger eveneens verant- 27 oktober 1983

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1983 | | pagina 17